menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària

Publicada en el BOE del 17/12/2021

14/01/2022

Entrada en vigor: 16.12.2021. L'obligació d'inscripció de contractes alimentaris prevista a l'article 11 bis de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària entrarà en vigor en el moment en què el registre estigui plenament operatiu, conforme a la seva norma de desenvolupament segons es disposa a la disposició final sisena (per al 01.01.2023). Les obligacions derivades del que disposa l'article 8.1 de la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, per a les cooperatives o altres entitats associatives entraran en vigor al cap de sis mesos de l'entrada en vigor de la present llei.

Aquesta norma procedeix a la transposició completa al Dret intern de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses a la cadena de subministrament agrícola i alimentari.

Els contractes alimentaris en vigor en el moment de publicació d'aquesta llei, incloses les seves pròrrogues i novacions, mantindran la seva validesa, si bé s'hauran d'adaptar en allò que no s'ajustin al que es disposa abans de l'1 de maig de 2022.

Entre les modificacions introduïdes per aquesta Llei destaquen:

  • Prohibició de la venda a pèrdues a cap anella de la cadena

Es duen a terme les modificacions necessàries que impedeixen la destrucció de valor a la cadena alimentària prohibint de manera expressa la venda amb pèrdues, preu de venda inferior al cost de producció, a l'operador immediatament posterior.

L'incompliment té la consideració de venda deslleial. No obstant això, no es consideren deslleials les vendes amb pèrdues al públic dels aliments o productes alimentaris peribles que es trobin en una data pròxima a la seva inutilització sempre que es proporcioni informació clara d'aquesta circumstància als consumidors.

  • Ampliació de l'àmbit d'aplicació

Cal destacar l'ampliació de l'àmbit d'aplicació de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, que va més enllà dels límits fixats inicialment per la legislació interna, i abandona la seva restricció a determinats tipus d'operadors en funció de certes característiques com el volum de negoci, restricció que permetia elusions no buscades pel legislador. Per això, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta modificació passen a subjectar-se a la llei totes les relacions contractuals de la cadena, encara que es tracti de dues PIMES o no hi hagi una dependència jeràrquica especial, com fins ara s'exigia. D'aquesta manera, queda inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la norma el canal HORECA (hotels, restaurants i càterings).

La norma passa a exigir exclusivament per sotmetre's a la normativa sobre contractació que es tracti d'un preu superior a un llindar que s'ha estimat raonable, que actualment són 2.500 euros d'acord amb la Llei 7/2012, del 29 d'octubre.

  • Regulació de l'àmbit d'aplicació internacional

També s'amplia l'àmbit anterior. Per aplicació de la directiva, la norma passarà a ser aplicable a les relacions comercials entre un proveïdor i un comprador quan tots dos siguin a Espanya o quan un estigui establert a Espanya i l'altre a un altre Estat membre, quan no sigui aplicable la legislació d'un altre Estat membre. De la mateixa manera, es preveu que, amb independència de la legislació que resulti aplicable, quan una de les parts tingui el seu establiment a Espanya i l'altra en un tercer Estat, sempre són aplicables les prohibicions contingudes a la nova Llei. Règim sancionador específic.

  • Excepció a l'aplicació de la normativa de contractació

Se n'exceptuen aquells casos en què per la mateixa idiosincràsia de la relació no es fa necessari afegir especials garanties a l'àmbit de la lliure conformació de la voluntat: que el pagament sigui al comptat en el moment del lliurament del bé o que, al cas de cooperatives i altres entitats similars, hi hagi acords previs que es puguin reputar equivalents al mateix contracte.

  • Incorporació d'un llistat de pràctiques abusives nou

La norma incorpora un conjunt de conductes –algunes ja contemplades al nostre ordenament- que el legislador europeu ha considerat que en tot cas s'ha de tenir per abusives o que poden ser-ho en cas que no es pactin expressament per les parts de manera clara i sense ambigüitat en les relacions comercials, respectivament.

Així, cal destacar els supòsits en què una de les parts del contracte alimentari exigeixi, a l'altra, pagaments que no estan relacionats amb la venda dels productes o que una de les parts del contracte alimentari cancel·li una comanda de productes agrícoles i alimentaris peribles dins dels 30 dies previs al moment assenyalat.

També els casos en què s'exigeixi a una de les parts que pagui per la publicitat de productes o que el comprador cobri el proveïdor pel personal de condicionament dels locals.

En un altre ordre de coses, la llei estableix que el Govern possibilitarà la contractació de dues potències elèctriques al llarg de l'any, discriminant l'època de reg i la de no reg,

També modifica la Llei 11/2001, del 5 de juliol, per la qual es crea l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (modificant l'art. 1 a), suprimint els arts. 6 a 9 i modificant-ne l'art. 10 i les disposicions addicionals primera i segona; i modifica el Reial decret 66/2015, de 6 de febrer, pel qual es regula el règim de controls a aplicar per l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, previstos a la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

La llei preveu la mediació quan no hi hagués acord entre proveïdor i comprador en la formalització, interpretació o compliment dels contractes alimentaris, que es realitzarà en els termes, en les condicions i amb els efectes previstos a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, i que s'estableixin reglamentàriament, garantint-se en tot cas un procediment neutral, imparcial, i on les parts intervinguin amb plena igualtat d'oportunitats.

LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20630

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×